Cuma Ligi

Cuma Ligi kuruluyor

1915-1916 sezonunda takımların “cuma ligi” adı altında toplandıkları görüldü. oysa “cuma ligi”, elde mevcut belgelere göre 1913 yılında kurulmuş ve “cuma futbol ligi nizamnamesi” ise 21 teşrinisani 1329 (kasım 1913) “idman” dergisinde yayınlanmıştı.

Cuma ligi futbol nizamnamesi

geçen sene gailei harp ile tamamiyle bir tekemmül göstermeyen cuma ligi surettikatiyede teşekkül etmiş ve bu sene nizamname mücibince birinci lige isimleri hurufueca tertibiyle atide müdrecialtı kulüp iştirak etmiştir.

  1. Anadolu spor kulübü
  2. İstanbul jimnastik kulübü
  3. Darülfünun terbiye-i bedeniye kulübü
  4. Şehiremini mümeresatı bedeniye kulübü
  5. Sanayi mekteb-i futbol kulübü
  6. Fenerbahçe spor kulübü

cuma ligi’nin ahihren tekarur eden nizamnamesi berveciasetidir:

1- türk kulüplerinin şimdiye kadar ihmal edilen umumi müsabakalarını beyinlerinde icra eylemeleri ve şu suretle bir istifade-i maddiye ve maneviye temin etmeleri maksadıyla “cuma ligi” teşkil edilmiştir.

2- cuma ligi’ne dahil olan kulüpler altısı bir lig olmak üzere adedine ve kuvvetine göre birinci ikinci liglere munkasimdir.

3- bir kulüp, cuma ligi’ne dahil olmak için evvela; yeknesak bir formaya malik olmak, saniyen azasının esamisini havi bir vesikayı lig heyeti idaresine tevdi eylemek, salisen: sene nihayetinde tevdi edilecek mükafatın tedarikine medar olmak üzere sene bidayetinde yarım lirayı osmani duhuliye vermek lazımdır.

4- cuma ligi’ne iştirak için ağustos’un on beşinden eylül bidayetine kadar müracaat olunur. lig heyeti nihayet bir hafta zarfında kabül veya red meselesini tebliğe mecburdur.

5- her sene birinci ligi teşkil eden altı en kuvvetli kulüp meyanında münhal yer olmadıkça bir yedince alınamaz.

6- her kulüp ismini lig heyet idaresine bildirdiği oyunculardan başkasını lig müsabakalarına iştirak ettiremez. aksi halde mukabil cihetin iddeası üzerine mesele tahakkuk ederse “galip dahi gelse” bu kaideyi ihlal eden kulüp mağlup addolunur. tekerrürü halinde ligden hariç bırakılır. eğer lige dahil olmayan bir oyuncu, lige dahil bulunan kulübe sene ortasında girerse bunu lig heyeti idaresine tebliğden laakal onbeş gün sonra o oyuncu resmi müsabakalara iştirak edebilir.

7- cuma ligi oyuncularından biri sene ortasında bir kulüpten istifa eder, yine cuma ligi kulüplerinden diğerine giremediği gibi bir cuma oyuncusu da sair liglerde yani pazar ligi’nde oynayamaz. oynarsa diğer cihetin protestosuyla azası hariçte oyun oynayan kulüp protesto eden kulüp ile yaptığı müsabakada mağlup addedilir. yalnız pazar ligi timlerinden herhangisi takımıyla aynen cuma ligi’ne iştirak edebilir. ferden iştirak memnudur.

8- lige dahil olduktan sonra iki kulüp ihat edemez.

9- herhangi bir kulübün sene nihayet bulmadan ligden çıkarsa sair kulüplerin o kulüp ile yaptığı müsabakalar hemen yekün addolunur.

10- cuma ligi, futbol mevsimi olarak eylülün on beşinden nisan nihayetine kadar yedi buçuk ay kabul eylenmiştir.

11- iş bu mevsimin mebdeinde o sene zarfında icra edilecek müsabakaların programı heyeti idarece tanzim olunarak umuma tebliğ ve ilan olunur.

12- bitaraulisi ve hukuk mağruf olan zevat beyanında heyyet-i idarece tayin olunacak üç kişi münavebe ile hakem vazifesini ifa ederler.

13- her kulüp programda tayin edilen eyyam ve saatde ispat-ı vücut eylemeye mecburdur.

14- vaktimuayyenden on dakika fazla feciken kulüp mağluptur. ancak hazır bulunan kulüp vücudunu ispat için on dakika itamında sahaya gelip bir hakem tayin ederek bir gol yapmak suretiyle nümayiş icrası lazımdır. numayişe başlar başlamaz diğer kulüp gelse de mağluptur. iki taraf da gelmezse her ikisinde puanı yoktur. ittifak da etseler iş bu saati teyir edemezler. herhangi bir kulübün bir mazereti fevkaladeden dolayı bir müsabakaya iştirak edemeyecek olursa bunun bir hafta evvel heyyet idare katibine ikbal eder. heyyet idare nezareti kabul ederse müsabakayı tehir eder aksi halde red eder.

15- oyun sahasının karla mestür olması gibi bir sebeble muhalefet-i havadan dolayı gelmeyen bir kulüp mağlup değildir. diğeri gelse de galip ad olunamayacağından tarafein puan alamaz.

16- oyuna mani olacak derecede havanın kötülüğü dolayısıyla oyun icra edilemediği taktirde bir tarafın muhafakatı diğerini oyuna ikbala sebep olamaz. binaenaleyh bunun tarafeynin arzusu ile aherin vaktına tecavüz edilmemek şartına bu müsabaka diğer bir günde icra edilebilir.

17- her müsabakadan evvel tarafeyn kaptanları beyinlerin de bir husumeti şahsiyetleri olmadığına işaret olarak müsafaha ederler ve oyundan sonra tarafeyn yegdiğerinin ismini zikr ederek üç defa (çok çok yaşa) diye bağırır.

18- oyun esnasında oyunculardan birini hariçten bir diğer oyuncuyla teptil etmek memnudur. aksi halde bunu yapan kulüp mağlup addolunur.

19- hakemi oyun esnasında dinlemeyen veya tahkir eden, rakibini tahkir veya darba teşebbüs eden yahut mütakiben kavait ve nizamnameye riayet etmeyen oyuncu oyundan çıkarılır ve yerine diğeri alınmaz. birinci defasında bu oyuncu beş oyuna iştirak edemez tekerrürü halinde o sene hiçbir müsabakaya iştirak edemez.

20- bir müsabaka muhalefet-i hava gibi bir sebebi fevkaladeden dolayı tatil olunursa hiç icra edilmemiş gibidir. binaenaleyh o müsabaka da hiç nazarı itibar alınmaz.

21- her müsabakanın neticesini hakem bir vesika-ı taririye ile heyyet idareye bildirir.

22- her oyunda mevadımünderice dairesi galip gelene iki puan verilir. müsevaat halinde tarafeyn birer puan alır. mağlubun puanı yoktur.

23- senevi müsabakaların itamında en çok puan alan iki kulübe, o sene ittitasında birinci ve ikinci olacak için tayin edilecek hatıraitahsimiye heyyet-i umumiye huzuruda merasim-i mahsusa ile alenen ihta olunur.

24- sene nihayetinde birince veya ikinci olacak kulüpler arasında müsavat asil olursa aralarında galip veya mağlup tayin edinceye kadar müsabaka icra olunur.

25- helyöm cari olan ingiliz futbol kavayidi kabul edilmiştir.

26- cuma ligi’nin bir heyyet umumiye ve bir de heyyet idaresi vardır.

27- heyyet umumiye lige dahil olan kulüplerin ligde mukayyet olan bütün azasıdır. iş bu heyyet senede iki defa toplanır. birincisi eylül’ün on beşini ve diğeri nisan’ın otuzunu müteakip gelen cumadır.

28- her ligin heyyet idaresi ayrıdır. binaenaleyh her birinin teşkil eden kulüplerden gelecek birer mürahastan mürekkep olan heyet-i idareler tetvir eder. heyeti idarenin bir reisievveli, bir reisisanisi, bir katip ve kasadarı vardır. umum liglere nezaret etmek üzere birinci lig heyyet idaresinden müntehip bir de müfettiş-i umumi vardır.

29- heyyet-i idarenin vezuifci; müsabakaların netayicini tetkik, vuku bulan itirazatı tetkik, niteciye tayin ve müsabaka programını tanzim, müfettiş tarafından verilecek raporlara göre karar ittisi ve hatırai tahsiniyeyi tayin ve iş bu nizamnamede müenerrah olan vaızaif-i icra ve kulüpler arasında ahenki tam usulünü taüyündür.

30- reisler heyyet idareye riyaset ederler.

31- katip ve kasadar umurutahririye ve hesabiyeye bakar.

32- heyyet idare haftada bir iştima eder. kararlarını ekseriyetle ittihaz eyler.

33- heyyet idare her itiraz ve hüracaatı bir hafta zarfında halleder neticeyi müracaat olunan kağıda zeylen ve tahriren tebliğ eder.

34- müfettiş umumi, oyunların intizamına kulüplerin ve azasının nizamnameye tamamen riayetine, hakemin bitarafisine hülasa intizamı tam cereyanına nezaret eder. vazifesine mütalik hususatı raporla heyyet-i idareye tebliğ eder. müracaat dışı şifaiyeye cevap verir.

35- heyyet-i umumiyenin mevsim bidayetindeki iştimaından heyyet idare müsabaka programını tebliğ eder. nisan gayesini müteakip son iştimasında da müsabakaların neticesi tebliğ ve tevzi mükafaat olunur.

36- iş bu nizamname icabında tadil olunur.

37- iş bu nizamnamenin tatbiki ahkamına heyyet-i idare memurdur.

cuma birinci ligi’nin
1329 (1913)-1330 (1914) senesi müsabaka programı

25 t. evvel (ekim) 1329 (1913)…anadolu-fenerbahçe
01 teşrinisani (kasım) 1329 (1913)…fenerbahçe-sanayi
08 teşrinisani (kasım) 1329 (1913)…darülfünun-şehremini
15 teşrinisani (kasım) 1329 (1913)…istanbul-sanayi
22 teşrinisani (kasım) 1329 (1913)…anadolu-darülfünun
06 k. evvel (aralık) 1329 (1913)…istanbul-anadolu
20 k. evvel (aralık) 1329 (1913)…şehremini-anadolu
13 k. evvel (aralık) 1329 (1913)…sanayi-darülfünun
27 k. evvel (aralık) 1329 (1913)…darülfünun-şehremini
03 k. sani (ocak) 1329 (1914)…istanbul-şehremini
10 k. sani (ocak) 1329 (1914)…anadolu-sanayi
17 k. sani (ocak) 1329 (1914)…istanbul-fenerbahçe
24 k. sani (ocak) 1329 (1914)…sanayi-şehremini
31 k. sani (ocak) 1329 (1914)…istanbul-darülfünun
07 şubat (1329) (1914)…fenerbahçe-sanayi
14 şubat (1329) (1914)…anadolu-fenerbahçe
21 şubat (1329) (1914)…darülfünun-şehremini
28 şubat (1329) (1914)…istanbul-sanayi
07 mart 1330 (1914)…anadolu-darülfünun
14 mart 1330 (1914)…fenerbahçe-şehremini
21 mart 1330 (1914)…istanbul-anadolu
28 mart 1330 (1914)…darülfünun-sanayi
04 nisan 1330 (1914)…istanbul-şehremini
04 nisan 1330 (1914)…darülfünun-fenerbahçe
11 nisan 1330 (1914)…anadolu-şehremini
11 nisan 1330 (1914)…istanbul-fenerbahçe
18 nisan 1330 (1914)…anadolu-sanayi
25 nisan 1330 (1914)…şehremini-sanayi
25 nisan 1330 (1914)…darülfünun-istanbul

günde bir oyun olduğu zaman öğleden sonra saat iki buçukta, iki oyun olduğu halde birincisinin birde, ikinci iki buçukta başlayacaktır.

reis darülfünun’dan sami

reis-i sani şehremini’den hulusi

katip ve kasadar sanayi’den hüseyin

müfettiş umumi anadolu’dan felek burhaneddin

aza fenerbahçe’den zeki

aza istanbul j.k.’den cemil

Not: bu bilgi 21 teşrinisani (kasım) 1329 (1913) günü yayınlanan “idman” dergisinin 11. sayısından alınmıştır.

ancak fikstürü dahi belirlenmiş bu ligin oynanamadığı bilinmektedir. 1915 yılında antınordu, anadolu, idmanyurdu, süleymaniye, galatasaray, fenerbahçe, erenköy, türk idman ocağı, turan,gürbüzler kulüpleri tarafından teşkil olunan ve nizamnamesi, 22 teşrinievvel 1331 (ekim 1915) tarihli “donanma” dergisinde yayınlanan istanbul futbol birliği’ne dahil kulüplerin iki küme halinde oynadıkları lig ise haftanın tatil gününe rastladığı için “cuma ligi” olarak anıldı.

Kaynak: Türk Futbol Tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu yayınları, cilt 1, haziran 1992

Önemli not: fikstürde 27 aralık 1913 de oynanacak denilen darülfünun-şehremini maçının yazımında hata yapılmış olacak. çünkü bu maç fenerbahçe-şehremini olacak.. ayrıca fenerbahçe-darülfünun maçı da listeye eklenmemiş..

Pazar Ligi’nin faaliyeti sırasında Anadoluspor, Darülfünun, Terbiye-i Bedeniye, Türk İdman Ocağı, Müma­resatı Bedeniye, Şehremini ve Fenerbahçe kulüpleri biraraya gelerek 1912’de “Cuma Ligi”ni kurdu. Ancak Balkan Savaşı nedeniyle lig, 1915’te faaliyete geçebildi. Cuma Ligi’nin kurulması; Pazar Ligi’ndeki kulüplerin tepkisine neden oldu. I. Dün­ya Savaşı’nın başlamasıyla Pazar Ligi’nin dağılması üzerine Türk kulüpleri aralarında gruplara ayrılarak İstanbul Futbol Birliği ve İstanbul Şampiyonluğu Ligi’ni kurdu. 1915-1916 yıllarında ise bu iki lig birleştirilerek Cuma Birliği Ligi oluşturuldu. 1918-1919 lig oynanmadı ve ertesi sezon da yarıda kaldı. Toplam 6 sezon oynanan ligde Altınordu, Fenerbahçe ve Galatasaray 2’şer defa şampiyon oldu.

Şampiyonluk Sayıları

Fenerbahçe

2

Altınordu

2

Galatasaray

2

 

CUMA LİGİ
SEZON ŞAMPİYON
1915-1916 GALATASARAY
1916-1917 ALTINORDU
1917-1918 ALTINORDU
1920-1921 FENERBAHÇE
1921-1922 GALATASARAY
1922-1923 FENERBAHÇE

 

1915 – 1916 SEZONU :

Cuma Ligi 1915-1916
S Takım O G B M A Y P
1. Galatasaray 10 7 2 1 31 12 25
2. Fenerbahçe 10 6 2 2 36 10 24
3. Altınordu ? ? ? ? ? ? ?
4. Anadolu ? ? ? ? ? ? ?
5. Süleymaniye ? ? ? ? ? ? ?
6. Anadoluhisarı İY ? ? ? ? ? ? ?

Galibiyet: 3 puan Beraberlik:2 puan Mağlubiyet:1 puan

Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
29.10.1915 Fenerbahçe Galatasaray T TE
03.03.1916 Fenerbahçe 2 Galatasaray 2 B İ İstanbul İttihatspor
12.11.1915 Fenerbahçe 1 Altınordu İY (Progres) 2 M İ İstanbul İttihatspor
10.12.1915 Fenerbahçe 3 Anadoluhisarı İdman Yurdu 0 G İ İstanbul Anadoluhisarı
24.12.1915 Fenerbahçe 12 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 0 G İ İstanbul İttihatspor
21.01.1916 Fenerbahçe 1 Anadolu Üsküdar SK 2 M İ İstanbul İttihatspor
25.02.1916 Fenerbahçe 3 Altınordu İY (Progres) 1 G İ İstanbul İttihatspor
24.03.1916 Fenerbahçe 6 Anadoluhisarı İdman Yurdu 0 G İ İstanbul İttihatspor
07.04.1916 Fenerbahçe 4 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 1 G İ İstanbul İttihatspor
05.05.1916 Fenerbahçe 1 Anadolu Üsküdar SK 1 B İ İstanbul İttihatspor

29.10.1915 : Maç 65. dakikada Fenerbahçe 2-1 önde iken tatil edildi. Kalan süre 03.03.1916 da oynanmış ve maçı Galatasaray, Yusuf Ziya (Öniş) Bey’in attığı golle 2-2 berabere tamamlamıştır.

 

1916 – 1917 SEZONU :

Cuma Ligi 1916-1917
S Takım O G B M A Y P
1. Altınordu 9 8 1 0 ? ? 26
2. Anadolu 9 6 0 3 ? ? 21
3. Fenerbahçe 9 3 2 4 19 13 17
4. Süleymaniye 9 4 0 5 ? ? 17
5. Galatasaray 9 3 0 6 16 26 15
6. Anadoluhisarı İY 5 0 1 4 ? ? 6

Galibiyet: 3 puan Beraberlik:2 puan Mağlubiyet:1 puan

Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
20.10.1916 Fenerbahçe 0 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 1 M İ İstanbul İttihatspor
03.11.1916 Fenerbahçe 1 Altınordu İY (Progres) 1 B İ İstanbul İttihatspor
17.11.1916 Fenerbahçe 7 Anadolu Üsküdar SK 0 G İ İstanbul Anadoluhisarı
01.12.1916 Fenerbahçe 1 Anadoluhisarı İdman Yurdu 1 B İ İstanbul İttihatspor
22.12.1916 Fenerbahçe 4 Galatasaray 1 G İ İstanbul İttihatspor
yıl 1917 Fenerbahçe 3 Anadoluhisarı İdman Yurdu 0 G İstanbul
19.01.1917 Fenerbahçe 1 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 2 M İ İstanbul İttihatspor
09.02.1917 Fenerbahçe 1 Altınordu İY (Progres) 3 M İ İstanbul İttihatspor
23.02.1917 Fenerbahçe 1 Anadolu Üsküdar SK 2 M İ İstanbul İttihatspor
06.04.1917 Fenerbahçe 3 Galatasaray 2 G İ İstanbul İttihatspor

1917 : Tarihi belli olmayan bu karşılaşmada Anadoluhisarı İdman Yurdu sahaya çıkmamıştır. Hükmen galibiyet puan durumuna işlenmemiştir.

 

1917 – 1918 SEZONU :

Cuma Ligi 1917-1918
S Takım O G B M A Y P
1. Altınordu 10 9 0 1 23 9 28
2. Fenerbahçe 10 6 1 3 31 10 23
3. Süleymaniye 10 ? ? ? ? ? 22
4. Anadolu 10 ? ? ? ? ? 16
5. Anadoluhisarı İY 10 ? ? ? ? ? 15
6. Galatasaray 10 3 0 7 10 6 11

Galibiyet: 3 puan Beraberlik:2 puan Mağlubiyet:1 puan Hükmen yenilgi : 0 puan

Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
19.10.1917 Fenerbahçe 1 Altınordu İY (Progres) 2 M İ İstanbul İttihatspor
09.11.1917 Fenerbahçe 2 Anadoluhisarı İdman Yurdu 0 G İ İstanbul İttihatspor
30.11.1917 Fenerbahçe 2 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 2 B İ İstanbul İttihatspor
21.12.1917 Fenerbahçe 2 Galatasaray 3 M İ İstanbul İttihatspor
25.01.1918 Fenerbahçe 6 Anadolu Üsküdar SK 0 G İ İstanbul İttihatspor
01.02.1918 Fenerbahçe 0 Altınordu İY (Progres) 1 M İ İstanbul İttihatspor
22.02.1918 Fenerbahçe 6 Anadoluhisarı İdman Yurdu 0 G İ İstanbul İttihatspor
15.03.1918 Fenerbahçe 4 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 1 G İ İstanbul İttihatspor
18.04.1918 Fenerbahçe 3 Galatasaray 0 G İ İstanbul İttihatspor
26.04.1918 Fenerbahçe 5 Anadolu Üsküdar SK 1 G İ İstanbul İttihatspor

18.04.1918 : Karşılaşmada oynatacak oyuncu bulamayan Galatasaray, gayrinizami Alman oyuncular oynattığı için 90 dakikayı da 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 3-0 Hükmen kazanmıştır.

 

1918 – 1919 SEZONU :

Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlığı İmparatorluğu için kritik bir döneme girmesi ve kulüplerin takım kadrolarını tamamlamada güçlük çekmeleri nedenleriyle başlamamıştır.

 

1919 – 1920 SEZONU :

Kullanılan tek saha olan Union Club sahasındaki düşman topçu birliklerinin işgali yüzünden başta yarım kalmıştır. 21 Kasım 1919’da başlayan lig maçlarından 3 hafta sonra 15Aralık 1919’da düşman topçu hayvanları sahaya salıverilmiştir. Bu hayvanlar ancak Mart 1920’de sahadan çekilmelerine rağmen, sahada tespit edilen tetanoz ve ayrıca 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgali neticesinde işgal kuvvetleri komutanlığının toplantı yasağı ilan etmesi nedenleriyle 1919-1920 sezonu bitirilememiştir.

 

1920 – 1921 SEZONU :

Cuma Ligi 1920-1921
S Takım O G B M A Y P
1. Fenerbahçe 8 7 0 1 27 8 22
2. Galatasaray 8 4 1 3 20 18 17
3. Altınordu 8 3 2 3 12 14 15
4. Anadolu 8 2 2 4 13 17 14
5. Süleymaniye 8 0 3 5 12 27 11
Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
03.12.1920 Fenerbahçe 7 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 2 G İ İstanbul İttihatspor
17.12.1920 Fenerbahçe 4 Galatasaray 1 G İ İstanbul İttihatspor
11.02.1921 Fenerbahçe 2 Anadolu Üsküdar SK 1 G İ İstanbul İttihatspor
18.03.1921 Fenerbahçe 3 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 0 G İ İstanbul İttihatspor
01.04.1921 Fenerbahçe 4 Galatasaray 0 G İ İstanbul İttihatspor
15.04.1921 Fenerbahçe 2 Altınordu İY (Progres) 3 M İ İstanbul İttihatspor
29.04.1921 Fenerbahçe 2 Anadolu Üsküdar SK 1 G İ İstanbul İttihatspor
06.05.1921 Fenerbahçe 3 Altınordu İY (Progres) 0 G İ İstanbul İttihatspor

06.05.1921 : Fenerbahçe Hükmen kazanmıştır.

 

1921 – 1922 SEZONU :

Cuma Ligi 1921-1922
S Takım O G B M A Y P
1. Galatasaray 10 9 0 1 44 10 28
2. Fenerbahçe 10 8 0 2 45 11 26
3. Süleymaniye ? ? ? ? ? ? ?
4. Vefa ? ? ? ? ? ? ?
5. Darüşşafaka ? ? ? ? ? ? ?
6. Anadolu ? ? ? ? ? ? ?
7. Altınordu ? ? ? ? ? ? ?
8. Hilal ? ? ? ? ? ? ?
9. Beylerbeyi ? ? ? ? ? ? ?
10. Kumkapı ? ? ? ? ? ? ?
11. Türkgücü ? ? ? ? ? ? ?
Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
04.11.1921 Fenerbahçe 1 Galatasaray 5 M İ İstanbul İttihatspor
25.11.1921 Fenerbahçe 6 Vefa 0 G İ İstanbul İttihatspor
09.12.1921 Fenerbahçe 6 Beylerbeyi 0 G İ İstanbul İttihatspor
23.12.1921 Fenerbahçe 4 Türkgücü 0 G İ İstanbul İttihatspor
10.03.1922 Fenerbahçe 1 Darüşşafaka 2 M İ İstanbul İttihatspor
31.03.1922 Fenerbahçe 9 Kumkapı 0 G İ İstanbul İttihatspor
28.04.1922 Fenerbahçe 4 Altınordu İY (Progres) 1 G İ İstanbul İttihatspor
05.05.1922 Fenerbahçe 9 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 2 G İ İstanbul İttihatspor
12.05.1922 Fenerbahçe 1 Hilal 0 G İ İstanbul İttihatspor
19.05.1922 Fenerbahçe 4 Anadolu Üsküdar SK 1 G İ İstanbul İttihatspor

 

1922 – 1923 SEZONU :

Cuma Ligi 1922-1923
S Takım O G B M A Y P
1. Fenerbahçe 12 11 1 0 58 0 23
2. Altınordu 10 8 1 1 17 1 17
3. Galatasaray 10 4 1 5 12 16 9
4. Süleymaniye 9 4 0 5 9 30 8
5. Hilal 11 2 4 5 11 23 8
6. Anadolu 11 2 3 6 8 17 7
7. Vefa 11 3 1 7 6 27 7
8. Darüşşafaka 10 1 3 6 7 14 5

Hiç gol yemeden alınan bu şampiyonluk hala kırılamamış bir dünya rekorudur!!!

Tarih Fenerbahçe A Rakip Y SO SA Şehir Stat
20.10.1922 Fenerbahçe 4 Hilal 0 G İ İstanbul İttihatspor
03.11.1922 Fenerbahçe 0 Altınordu İY (Progres) 0 B İ İstanbul İttihatspor
17.11.1922 Fenerbahçe 3 Galatasaray 0 G İ İstanbul İttihatspor
18.12.1922 Fenerbahçe 2 Anadolu Üsküdar SK 0 G İ İstanbul İttihatspor
22.12.1922 Fenerbahçe 5 Darüşşafaka 0 G İ İstanbul İttihatspor
05.01.1923 Fenerbahçe 5 Vefa 0 G İ İstanbul İttihatspor
12.01.1923 Fenerbahçe 5 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 0 G İ İstanbul İttihatspor
26.01.1923 Fenerbahçe 9 Hilal 0 G İ İstanbul İttihatspor
09.03.1923 Fenerbahçe 4 Galatasaray 0 G İ İstanbul Taksim
23.03.1923 Fenerbahçe 3 Anadolu Üsküdar SK 0 G İ İstanbul İttihatspor
20.04.1923 Fenerbahçe 8 Vefa 0 G İ İstanbul İttihatspor
27.04.1923 Fenerbahçe 10 Küçükçekmecespor (Süleymaniye) 0 G İ İstanbul İttihatspor

23.03.1923 : Fenerbahçe maçı 3-0 Hükmen kazanmıştır.